Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 00:05

Karta zamówienia #02/2021
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)

Informacje

ID zamówienia
14338
Nazwa zamówienia
Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu (2)
Numer zamówienia
02/2021
Numer ogłoszenia BZP
42640 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
367 736,60 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Uzupełniające CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45321000-3 - Izolacja cieplna
45261420-4 - Uszczelnianie dachu
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Novostavba detských jaslí s príslušnými spevnenými plochami je situovaná v intraviláne obce Komárno na Ulici generála Klapku. Areál je v tesnej blízkosti jestvujúcej cestnej komunikácie. Predmetom zákazky je vybudovanie nového, vysokokvalitného a nízkoenergetického „EKO zariadenia“ pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Navrhovaný objekt bude slúžiť výhradne na výchovné účely so zázemím. Budova je jednopodlažná s pôdorysným rozmerom 194,65 m2 na parcelách : 7046/4, 7051/393 so spoločným rozmerom 779,65 m2 a má tvar písmena L. Dispozičné riešenie objektu je jednoduché a ponúka rozmerovo a kvalitatívne dostatočné priestory pre účely výchovy s vysokým štandardom. Plánovaná stavba sa skladá z jedného monobloku. Je prízemná s klasickou strešnou konštrukciou sedlovej strechy. Budova je bez suterénu, so zabudovaným podkrovím. Stavba nezasahuje do chránenej časti prírody.
Stavba pozostáva z nasledovných SO:
SO-01 Detské jasle:
SO-01.1 Architektúra a statika
SO-01.2 Zdravotechnika
SO-01.3 Vnútorná plynoinštalácia
SO-01.4 Ústredné vykurovanie
SO-01.5 Elektroinštalácia - silnoprúd a bleskozvod
SO-01.6 Elektroinštalácia - slaboprúd
SO-01.7 Fotovoltaické zariadenie
SO-01.8 Vzduchotechnika
SO-02 Vodovodná prípojka:
SO-02.1 Vodovodná prípojka
SO-02.2 Vonkajší domový vodovod
SO-02.3 Vodomerná šachta
SO-03 Kanalizačná prípojka:
SO-03.1 Kanalizačná prípojka
SO-03.2 Vonkajšia domová kanalizácia
SO-04 Plynová prípojka:
SO-04.1 STL pripojovací plynovod
SO-04.2 Vonkajší NTL domový plynovod
SO-05 Elektrická prípojka:
SO-05.1 Elektrická prípojka (RIS10-RE)
SO-05.2 Vonkajšie rozvody elektriny (RE-RH)
SO-06 Oplotenie:
SO-06.1 Plot uličný
SO-06.2 Plot bočný a zadný
SO-07 Technická úprava areálu:
SO-07.1 Spevnené plochy
SO-07.2 Sadové úpravy a zeleň

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 15:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
28.09.2021 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
A m a n t e, n. o.
Adres
Lesná 911/34
Marcelová
94632, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Vladimír Lipovský
vl.lipovsky@gmail.com
+421 948134667

Dokumenty