Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:28

Karta zamówienia #11961 - WYP
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov

Informacje

ID zamówienia
1446
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov
Numer zamówienia
11961 - WYP
Numer ogłoszenia BZP
169/2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
355 273,32 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia t. j. stavebné úpravy, dodávka a inštalácia jednotlivých technologických celkov za účelom inštalácie nového CT zariadenia s kompletnou technológiou, ako aj so stavebnými úpravami pre zdravotnícky a obsluhujúci personál. Súčasťou dodávky je aj kompletná dokumentácia podľa noriem STN a prislúchajúcej platenej legislatívy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Od 19. 10. 2018 vznikla verejnému obstarávateľovi povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky, preto sa verejný obstarávateľ rozhodol komunikovať s uchádzačmi, ktorý predložili ponuku (lehota na predkladanie ponuk uplynula 21.09.2018 10:00 ) v zákazke "Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov" zverejnenej vo Vestníku č. 169/2018 - 27.08.2018 pod. zn. 11961 - WYP prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Matej Melo
matej.melo@unb.sk
+421 918166047
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698