Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 15:51

Karta zamówienia #12823-MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022

Informacje

ID zamówienia
1447
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022
Numer zamówienia
12823-MSS
Numer ogłoszenia BZP
183-2018-SK
Numer ogłoszenia EU
2018/S 176-399056
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 254 560,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
1/6
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Beňuš
Adres
Beňuš 455
Beňuš
976 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miroslav Tokár
miroslav.tokar@lesy.sk
+421 905354392

Dokumenty

Časť č.: 1 Pohorelá

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
734 800,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.: 2 Heľpa

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
751 600,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.: 3 Polomka

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
768 160,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej