Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2021 13:50

Karta zamówienia #S.270.6.2021
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272

Informacje

ID zamówienia
14530
Nazwa zamówienia
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 87 „RUDZICZKA” w leśnictwie Baranowice, oddziały: 243, 242, 256, 255, 268, 267,273, 272
Numer zamówienia
S.270.6.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00180879/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
Uzupełniające CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45232452-5 - Roboty odwadniające
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
29.09.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.09.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Adres
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rybnik