Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:33

Karta zamówienia #TSK/2018/09378
„Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“

Informacje

ID zamówienia
1465
Nazwa zamówienia
„Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“
Numer zamówienia
TSK/2018/09378
Numer ogłoszenia BZP
15841 - MSS, 218/2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 212 - 485596
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 318 514,41 EUR
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb „Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022“, ktorý je rozdelený do štyroch samostatných častí:

Časť I.:
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na roky 2019 – 2022

Časť II.:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TSK a OvZP TSK na roky 2019 – 2022

Časť III.:
Havarijné poistenie motorových vozidiel TSK a OvZP TSK na roky 2019 – 2022

Časť IV.:
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na roky 2019 – 2022


Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku/ponuky na jednu alebo na viac častí.

Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. ,,OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ súťažných podkladov.

Cena

bez VAT

Komentarz

Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2018 09:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Trenčiansky samosprávny kraj
Adres
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Silvia Páleníková
silvia.palenikova@tsk.sk
+421 326555865

Dokumenty

Časť I.: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
979 780,97 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť II.: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
324 637,39 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť III.: Havarijné poistenie motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
720 661,09 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť IV.: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na roky 2019 – 2022

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
293 434,96 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej