Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:37

Karta zamówienia #12991 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1473
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na roky 2019-2022
Numer zamówienia
12991 - MSS
Numer ogłoszenia BZP
185/2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 178-403470
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 826 311,74 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Adres
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ján Stenchlák
jan.stenchlak@lesy.sk
+421 918335063

Dokumenty

Lesnícke služby s ručným náradím

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 826 311,74 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej