Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:23

Karta zamówienia #SA.270.2.2021
"Rewitalizacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz"

Informacje

ID zamówienia
14802
Nazwa zamówienia
"Rewitalizacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz"
Numer zamówienia
SA.270.2.2021
Numer ogłoszenia BZP
ocds-148610-df17ef8e-21ce-11ec-b885-f28f91688073
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
261 247,00 PLN
Główny CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontów nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictw:
a) Kuźnica
b) Mierzęcice

Zakresem remontu objęte są następujące elementy drogi:
 remont nawierzchni tłuczniowej poprzez rewitalizację tj. wzruszenie wraz z profilowaniem istniejącej. nawierzchni, doziarnienie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 do 0/63,00, właściwe nawodnienie, oraz ponowne zagęszczenie wraz z nadaniem właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, spadek daszkowy min. 3,5%,
 ścinanie zawyżonych poboczy z nadaniem spadku poprzecznego 6%.

3. Zakres remontu drogi leśnej obejmuje:
 wytyczeniu osi drogi wraz z odcinkami do remontu;
 ścięcie zawyżonych poboczy na całej długości remontowanego odcinka z zachowaniem spadku poprzecznego min. 6% na zewnątrz jezdni;
 doziarnienie tj. dołożeni materiału kamiennego w miejscach ubytków szacunkowa ilość kruszywa została określona w przedmiarze robót i stanowi ona ilość potrzebną do uzupełnienia lokalnych ubytków i zaniżeń jezdni drogi leśnej;
 roboty polegające na spulchnieniu sprzętem mechanicznym istniejącej nawierzchni jezdni, profilowaniu nawierzchni wraz z kształtowaniem do właściwych spadków poprzecznych jezdni (daszkowy min. 3,5% od osi drogi), grubość spulchnienia 20-40 cm;
 zagęszczenie wstępnie wyprofilowanej nawierzchni wraz z zachowaniem optymalnej wilgotności mieszanki zagęszczanej;
Profil podłużny wg, istniejącego ukształtowania drogi.
Przekrój poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem min. 3,5% na zewnątrz drogi, pobocza ze spadkiem min. 6%. Dopuszcza się przekrój jednostronny o wartości min. 4,0%.
Szerokość docelowa drogi min. 3,5 m na prostej. W bezpośrednim sąsiedztwie zjazdów i mijanek należy dowiązać się wysokościowo i sytuacyjnie do tych elementów. Elementy te jeśli ich stan na to wskazuje należy wciągnąć w powierzchnie rewitalizacji.
Szerokość ścinanych poboczy min. 0,75 m.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

"Rewitalizacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz"
15.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.10.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Siewierz
Adres
Łysa Góra 6
Siewierz
42-470, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Maciej Wolski
maciej.wolski@katowice.lasy.gov.pl
+48 600966691

Dokumenty