Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 19:53

Karta DSZ #061727/2021
Nákup licencií na používanie softvérových produktov a systémov vrátane súvisiacej podpory

Informacje

ID zamówienia
14927
Nazwa zamówienia
Nákup licencií na používanie softvérových produktov a systémov vrátane súvisiacej podpory
Numer zamówienia
061727/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 211-550918
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 450 784,00 EUR
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Uzupełniające CPV
48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego
48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego
48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
72222300-0 - Usługi w zakresie technologii informacji
48510000-6 - Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48620000-0 - Systemy operacyjne
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (ďalej aj ako „DNS“) bude nákup licencií umožňujúcich využívanie softvérových produktov a systémov, akými sú najmä operačné systémy, klientské prístupy, cloudové služby, kancelárske office softvéry, systémy na tvorbu dokumentov a ich nadstavby pre vzájomnú komunikáciu, systémov na softvérovú ochranu pracovných staníc a serverov, virtualizáciu serverov, manažment bezpečnej komunikácie pomocou PKI a ochranu dát, manažment bezpečnostných informácií a udalostí, systémy na zálohovanie a replikáciu dát vrátane súvisiacej podpory (tovar, služba/predplatné). Predmetom zákaziek bude aj zabezpečenie podpory už existujúcich licencií.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a všetky ostatné informácie budú obsiahnuté v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému pri zadávaní konkrétnych zákaziek.

V súlade s § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne po jednotlivých skupinách licencií a/alebo súvisiacu podporu v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu v závislosti od aktuálnych potrieb.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
29.11.2021 09:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Eva Kiss Bohmerová
eva.bohmerova@mzv.sk
+421 259782897
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703

Dokumenty

Oferty