Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:23

Karta zamówienia #01/10/2021
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany

Informacje

ID zamówienia
15134
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany
Numer zamówienia
01/10/2021
Numer ogłoszenia BZP
47688-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
598 263,82 EUR
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Uzupełniające CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 - Roboty malarskie
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je komplexná úpravu jestvujúceho objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu.
Objekt je zložený z dvoch funkčných častí: Obecný Úrad (OcÚ) a Kultúrny dom (KD).
Časť objektu slúžiaca pre účely OcÚ je zložená z 3 nadzemných podlaží a 1 čiastočného podzemného podlažia.
Časť objektu tvoriaca KD je jednopodlažná s posunutou úrovňou podlahy, kde javisková časť so zázemím je vyvýšená oproti ostatným priestorom.
Objekt svojou polohou nie je umiestnený v žiadnom ochrannom pásme.
Inžinierske siete pri navrhovanej úprave nebudú dotknuté.
Hlavným dôvodom navrhovaných úprav na objekte zníženie energetickej náročnosti objektu.

Navrhované stavebné práce na objekte:
-zateplenie objektu- fasáda, sokel, strecha, strop suterénu
-oprava zábradlí a kovových prvkov stavby vyplývajúca zo zatepľovacích prác
-výmena vonkajších výplní otvorov- dverí, okien a ich príslušenstva
-oprava strechy, nová strešná krytina
-klampiarske práce, vonkajšie keramické dlažby
-realizácia bleskozvodu, vnútorného osvetlenia vrátane elektroinštalačných rozvodov
-realizácia vykurovania a výmena vykurovacích telies
-realizácia rekuperácie a vzduchotechniky vrátane osadenia vonkajších jednotiek na teréne a fasáde objektu
-nový zdroj tepla pre objekt-dvojica tepelných čerpadliel vzduch-voda s výkonom 23,68kW (A2/W35) a celkovým výkonom 47,36kW. Ohrev TUV bude zabezpečený pomocou stanice na prípravu teplej vody s prietokom 25l/min umiestnenej na jednej z 900 litrových akumulačných nádrží.
-realizácia bezbariérovej vstupnej rampy do KD a realizácia bezbariérového prístupu do OcÚ šikmou schodiskovou plošinou
-realizácia odkvapového chodníka pri časti objektu
-interiérové úpravy spojené s dotknutými prácami pri znížení energetickej náročnosti.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.11.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
08.11.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Kladzany
Adres
Kladzany 100
Kadzany
09421, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Dokumenty