Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 18:44

Karta DSZ #MAR 29/2021
Dynamický nákupný systém – vodoinštalačné, kanalizačné a kúrenárske práce

Informacje

ID zamówienia
15267
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém – vodoinštalačné, kanalizačné a kúrenárske práce
Numer zamówienia
MAR 29/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
69 000,00 EUR
Główny CPV
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Uzupełniające CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
39370000-6 - Instalacje wodne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
44162000-3 - Instalacje rurowe
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.

Súčasťou každej zákazky bez základnej technickej dokumentácie vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o práce menšieho rozsahu, havárie, riešenie havarijných stavov.
Verejný obstarávateľ môže zadávať v rámci zriadeného DNS aj zákazky s už spracovaným výkazom výmer, s hotovou projektovou dokumentáciou, bez riadenej spoločnej obhliadky priestorov.
V prípade havárií a potreby riešenia havarijných stavov budú všetci zaregistrovaní uchádzači upozornený na skrátené termíny predkladania ponúk.

Trvanie DNS: 24 mesiacov

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Objednávka s VOP ( Všeobecné obchodné podmienky)

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
24.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2023 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty