Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 19:16

Karta DSZ #VO-178/2021
Obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory

Informacje

ID zamówienia
15294
Nazwa zamówienia
Obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory
Numer zamówienia
VO-178/2021
Numer ogłoszenia BZP
50495-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 209-546584
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
12 298 240,00 EUR
Główny CPV
48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami
Uzupełniające CPV
72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie licencií a súvisiacich služieb štandardnej podpory pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre potreby Národného projektu „Centrálny ekonomický systém (CES)" s cieľom centralizovať elektronický výkon vybraných prierezových ekonomických procesov do jedného ekonomického informačného systému, podporiť unifikáciu a optimalizáciu ekonomických procesov, centrálne metodicky usmerňovať výkon a poskytovať jednotnú aplikačnú podporu, znížiť náklady na prevádzku ekonomických informačných systémov a náklady pri prechode zamestnancov v rámci štátneho sektora a znížiť náklady na ľudské zdroje.

Predmetom jednotlivých výziev na predkladanie ponúk zadávaných v zriadenom DNS bude nákup licencií a/alebo súvisiacich služieb štandardnej podpory, ktoré zabezpečujú databázu/databázovú službu, sú zamerané na optimalizáciu a návrh procesov, správu a tvorbu používateľskej dokumentácie a zjednodušenie školiacich procesov, umožňujú rozširovať kapacitu databázy, aplikačného priestoru, prístup k analytickým nástrojom alebo službám vo forme licencií alebo predplatného, sú nástrojom na správu prostredí, ich riadenie a aktualizáciu umožňujúcim aj správu projektovej dokumentácie, slúžia na spracovanie miezd a personálnej agendy.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
23.11.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
02.04.2024 23:58:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582014
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Dokumenty

Oferty