Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:27

Karta zamówienia #MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
,, Zátoka pokoja´´

Informacje

ID zamówienia
16936
Nazwa zamówienia
,, Zátoka pokoja´´
Numer zamówienia
MSÚTN-UP-VO/2022/1003/FoL
Numer ogłoszenia BZP
03757-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
198 999,90 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45112400-9 - Roboty wykopaliskowe
44912400-0 - Kamienie krawężnikowe
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity.
Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a stromovým porastom areálu Zátoka pokoja na JZ. Riešené územie je rovinaté, trávnaté. Pôvodné športové plochy sú vplyvom dlhodobého neudržiavania a nevyužívania porastené burinou. Územie je dopravne prístupné poľnou cestou z komunikácie hrádze z priestoru pod cestným mostom.
Projekt rieši obnovu pôvodného športového areálu bez nárastu zastavanej plochy. Plocha riešeného územia predstavuje 10.398 m².
Stavba nebude napojená na inžinierske siete. Jej prevádzka v režime rekreačného a tréningového športu nebude produkovať žiadne emisie ani spotrebovávať žiadne energie. Taktiež nebude zdrojom odpadu. V režime pretekov bude zabezpečenie potrebných energií, sociálneho zázemia a hospodárenia s produkovaným odpadom prenesené na organizátora podujatia

Stavba je členená do nasledovných stavebných objektov :
SO-01 Atletický okruh
SO-02 Multifunkčné ihrisko 1
SO-03 Multifunkčné ihrisko 2
SO-04 Skok o žrdi
SO-05 Vrhací kruh
SO-06 Štrková cesta

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.02.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Dokumenty