Status: Trwająca

Czas serwera: 28.01.2022 09:12

Karta zamówienia #12349-MUT-115
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
16955
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022
Numer zamówienia
12349-MUT-115
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
23 270,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest Organizačnej zložky OZ Poľana -na časti bývalého OZ Kriváň. Obdobie realizácie od 26.01.2022 do 30.6.2022 v celkovom množstve 3900 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 400 ton,
frakcia 0/32 - 500 ton,
frakcia 0/63 - 500 ton,
frakcia 32/63 - 2000 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 200 ton,
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň (adresa: Kriváň 334)
- výrobňa (kameňolom - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.01.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adres
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty