Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:59

Karta zamówienia #04/01/2022
Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Informacje

ID zamówienia
17296
Nazwa zamówienia
Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov
Numer zamówienia
04/01/2022
Numer ogłoszenia BZP
7991-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
756 164,07 EUR
Główny CPV
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Uzupełniające CPV
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií s odvodnením, výstavba nových komunikácií s chodníkmi a výstavbu chodníka.
Objektová skladba:
SO 01. 1 Cesta a spevnená plocha k MŠ (nová miestna komunikácia)
SO 01. 2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ (nový chodník)
SO 02 Chodník k MŠ (rekonštrukcia chodníka)
SO 03 Chodník k ZŠ (nový chodník)
SO 04. 1 Miestna komunikácia ulica Davidovská (rekonštr. miestnej komunikácie)
SO 04. 2 Chodník ulica Davidovská (nový chodník)
SO 05. 1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska (nová miestna komunikácia)
SO 05. 2 Chodník ulica Cintorínska (nový chodník)

SO 01. 1 Cesta a spevnená plocha k MŠ
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŚ rieši vybúranie plôch z cestných panelov, vybúranie konštrukcií chodníkov z krytom z asfaltu a z krytom zo zámkovej dlažby. Plochy sa nachádzajú v trase projektovanej novej cesty resp. spevnenej plochy pri materskej škole. V rámci búracích prác vybúrame aj záhonové obrubníky lemujúce okraje chodníkov.
Navrhovaná komunikácia sa začína na ulici Školská pri autobusovej zastávke. Vyžiada si vybúranie autobusovej zastávky (čo nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie) a rohu plota pri škole. Cesta je navrhnutá v šírke vozovky 5,5m s krytom z asfaltobetónu s ľavostranným chodníkom s krytom zo zámkovej dlažby. Navrhovaná komunikácia bude funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 lemovaná cestnými obrubníkmi osadenými v betónovej opore s prevýšením 120mm nad vozovkou. Ľavostranný chodník šírky 1500mm bude s krytom zo zámkovej dlažby. Na trase sú navrhnuté 3 smerové oblúky o polomeroch R=45,0m, 20,0m a 9,75m.
Na konci úseku nadväzuje na komunikáciu spevnená plocha so šikmými parkovacími miestami. Celkovo je na ploche navrhnutých 19 šikmých státí (pod uhlom 45°), z toho dve parkovacie miesta sú pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Jestvujúci výjazd zo spevnenej plochy a jestvujúcu komunikáciu s krytom z asfaltu navrhujeme rozšíriť. Výjazd na 6,75m a cestu na 5,5m. Spevnená plocha a rozšírenia ciest budú tiež ohraničené cestnými obrubníkmi osadenými 120mm nad okrajom vozovky.
Odvodnenie cesty bude do ľavostrannej flexibilnej drenáže DN 125mm, ktorá ústí do uličných vpustí UV1 až UV3. Rozšírenie jestvujúcej cesty a spevnená plocha je tiež odvodnená do flexibilnej drenáže DN 125mm s vyústením do navrhovaných uličných vpustí UV4 – UV6. Z vpustí bude voda odvedená do kanalizácie (rieši iná projektová dokumentácia).
SO 01. 2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŚ rieši vybudovanie chodníka s krytom zo zámkovej dlažby, ktorý bude z ľavej strany lemovať navrhovanú cestu a spevnenú plochu k MŠ. Vybudovaním chodníka od ulice školskej k materskej škôlke vznikne nové prepojenie medzi obecným úradom a centrom obce a materskou škôlkou aj pre peších a tým sa zvýši bezpečnosť chodcov.
Chodník sa začína na ulici Školská, kde nadväzuje na objekt SO 03 Chodník k ZŠ. Z plochy chodníka odstránime vrstvu humusu a zrealizujeme zemné práce. Následne sa buduje konštrukcia chodníka. Bude zo strany od cesty ohraničený cestným obrubníkom (súčasť SO 01.1) a zo strany od zelene záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka bez prevýšenia.

SO 02 Chodník k MŠ
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 02 Chodník k MŚ rieši vybúranie celej konštrukcie chodníka s krytom z asfaltu a zrealizovanie nového chodníka s krytom z asfaltobetónu. Jestvujúci chodník je zle výškovo riešený – sú na ňom poklesy a výtlky.
Chodník nadväzuje na výjazd zo spevnenej plochy a vedie smerom južným resp. východným k vchodu k ˇmaterskej škôlke. Po vybúraní chodníka šírky 3,0m vrátane vytrhania obrúb zo záhonových obrubníkov navrhujeme zrealizovať nový chodník šírky 3,50m ohraničený záhonovými obrubníkmi osadenými do betónového lôžka bez prevýšenia.
SO 03 Chodník k ZŠ
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 03 Chodník k ZŚ rieši vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky na ulici Školská pozdĺž okraja ulice školskej k vstupnej bráne ku základnej škole. Novonavrhovaný chodník bude s krytom zo zámkovej dlažby. Pretože výstavbou chodníka dôjde k prekrytiu jestvujúcej dláždenej priekopy, navrhujeme vybúrať dláždenie priekopy. Na dno prečistenej priekopy osadíme PVC rúry DN 250 do betónového lôžka. Chodník bude zo strany od ulice Školská (miestna komunikácia) ohraničený cestným obrubníkom osadeným do betónu s prevýšením 80mm nad okrajom vozovky. Z opačnej strany od plota bude chodník lemovaný záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka bez prevýšenia. V miestach vjazdov ku základnej škole bude chodník prerušený – viď. Situácia.
Pre odvedenie povrchových vôd sú navrhnuté obrubníkové vpuste UV1 (v km 0,050 00) a UV2 (v km 0,000 00). Vody z obrubníkových vpustí odvádza PVC rúra DN 160mm do potrubia PVC DN 250mm (osadená 1,0m od okraja vozovky). Meter pred obrubníkovou vpusťou UV1 je navrhnutá kanalizačná šachta KŠ na prečistenie rúr PVC DN 250.
SO 04. 1 Miestna komunikácia ulica Davidovská
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská rieši vybúranie jestvujúcej konštrukcie cesty od priepustu cez potok pri ulici Jarková smerom západným k bytovkám v rómskej osade - po km 0,595 00 v premenlivej šírke. Jestvujúca cesta je v tomto úseku s krytom z asfaltu, ale má výtlky, sú tam značné poklesy, povrchová voda stojí v mlákach na ceste. Preto v tomto úseku navrhujeme vybúranie celej konštrukcie o predpokladanej hrúbke 400mm. Navrhovaná komunikácia je navrhnutá v šírke vozovky 5,5m s krytom z asfaltobetónu s pravostranným chodníkom s krytom zo zámkovej dlažby. Navrhovaná komunikácia bude funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 s ľavostrannou krajnicou šírky 500mm a pravostranným chodníkom šírky 1500mm. Na trase je navrhnutých 6 smerových oblúkov o polomeroch R=50,0m, 135,0m, 135,0m, 90,00m, 90,0m a 90,00m. V km 0,502 30 sa končí pravostranný chodník a komunikácia ďalej pokračuje s obojstrannými krajnicami šírky 500mm spevnenými štrkodrvou po koniec úseku v km 0,595 00. V km 0,334 80 a v km 0,446 13 križuje trasa komunikácie jestvujúce priepusty DN 600. Navrhujeme vybúrať jestvujúce betónové čelá priepustov a rozšíriť priepusty osadením PVC rúr DN 600 do jestvujúcich rúr a vybudovať nové betónové čelá priepustov. V km 0,334 80 je zrealizovaný otvorený betónový žľab. Jeho poloha nevyhovuje novému osadeniu cesty, preto navrhujeme jeho vybúranie a osadenie nového priekopového žľabu DN 400. Poklopy jestvujúcich kanalizačných šácht v miestnej komunikácii navrhujeme upraviť zvýšením poklopov(8ks).
Navrhnutá komunikácia bude s krytom z asfaltobetónu, ohraničená z pravej strany cestným obrubníkom osadeným do betónového lôžka s prevýšením 120mm nad úrovňou vozovky. Z ľavej strany bude vozovka šírky 5 500mm lemovaná krajnicou šírky 500mm spevnenou štrkodrvou. Na pravostranný cestný obrubník priamo nadväzuje chodník celkovej šírky 1 500mm s krytom zo zámkovej dlažby (objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská). Zo strany od zelene bude ohraničený záhonovým obrubníkom osadeným do betónu. V miestach vjazdov k rodinným domom budú cestné obrubníky osadené šikmo.
Odvodnenie cesty bude do ľavostrannej flexibilnej drenáže DN 125mm, ktorá ústí do kanalizačných šácht KŠ1 – KŠ8. Zo šácht je voda odvedená prostredníctvom PVC rúr DN300 do odvodňovacích kanálov, resp. do potoka.
SO 04.2 Chodník ulica Davidovská
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská rieši vybudovanie chodníka po pravej strane navrhovanej komunikácie ulica Davidovská (SO 04.1). Na cestný obrubník osadený na ľavom okraji cesty (súčasť objektu SO 04.1) nadväzuje chodník celkovej šírky 1,5m s krytom zo zámkovej dlažby. Chodník bude zo strany od zelene ohraničený záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka bez prevýšenia. V miestach vjazdov k rodinným domom sa cestný obrubník osadí šikmo. Chodník bude slúžiť pre pešiu komunikáciu medzi centrom obce a rómskou osadou nachádzajúcou sa na ulici Davidovská.
SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska
Projektová dokumentácia stavby: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska rieši vybúranie jestvujúcej konštrukcie cesty od vjazdu k parkovisku pri cintoríne po km 0,057 79 v šírke 6,0m. Jestvujúca cesta je v tomto úseku s krytom z asfaltu, ale má výtlky, sú tam značné poklesy, povrchová voda stojí v mlákach na ceste. Preto v tomto úseku navrhujeme vybúranie celej konštrukcie o predpokladanej hrúbke 400mm. Ďalej smerom severozápadným navrhujeme novú dvojpruhovú dvojsmernú komunikácia pre prepojenie cintorína s rómskou osadou pre motorové vozidlá aj pre chodcov (miestna komunikácia s pravostranným chodníkom šírky 1,5m). Navrhovaná komunikácia bude funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 s ľavostrannou krajnicou šírky
500mm a pravostranným chodníkom šírky 1500mm. Na trase je navrhnutých 5 smerových oblúkov o polomeroch R=50,0m, 50,0m, 300,00m, 9,0m a 300,00m. Od km 0,598 00 po km
0,614 78 (KÚ) je navrhnuté zúženie pravého jazdného pruhu na 0,75m (celková šírka vozovky 3,5m) pretože sa na pravej strane nachádza trafostanica. Na konci úseku v km 0,614 78 sa komunikácia ulica Cintorínska napája na pravý okraj miestnej komunikácie ulica Davidovská smerovými oblúkmi o polomeroch R=6,0m. V km 0,501 30 sa v trase cesty nachádza betónový stĺp vedenia VN. Navrhujeme jeho preloženie, čo nie je riešené v tejto časti projektovej dokumentácie. V km 0,402 14 križuje trasa komunikácie jestvujúci odvodňovací kanál. Navrhujeme vybúrať betónové čelo priepustu a do betónu osadiť PVC rúru DN 800 a zrealizovať nové betónové čelo priepustu.
Navrhnutá komunikácia bude s krytom z asfaltobetónu, ohraničená z pravej strany cestným obrubníkom osadeným do betónového lôžka s prevýšením 120mm nad úrovňou vozovky. Z ľavej strany bude vozovka šírky 5 500mm lemovaná krajnicou šírky 500mm spevnenou štrkodrvou. Na pravostranný cestný obrubník priamo nadväzuje chodník celkovej šírky 1 500mm s krytom zo zámkovej dlažby (objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska). Zo strany od zelene bude ohraničený záhonovým obrubníkom osadeným do betónu.
Odvodnenie cesty bude do ľavostrannej flexibilnej drenáže DN 125mm, ktorá ústí do kanalizačných šácht KŠ1 – KŠ6. Zo šácht je voda odvedená prostredníctvom PVC rúr DN300 do odvodňovacieho kanálu, resp. do kanalizačnej šachty KŠ3 objektu SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská.
SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska
Projektová dokumentácia stavby : „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov“ objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska rieši vybudovanie chodníka po pravej strane navrhovanej komunikácie ulica Cintorínska (SO 05.1). Na cestný obrubník osadený na ľavom okraji cesty (súčasť objektu SO 05.1) nadväzuje chodník celkovej šírky 1,5m s krytom zo zámkovej dlažby. Chodník bude zo strany od zelene ohraničený záhonovým obrubníkom osadeným do betónového lôžka bez prevýšenia. Chodník bude slúžiť pre pešiu komunikáciu medzi cintorínom a rómskou osadou nachádzajúcou sa na ulici Davidovská.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Celkové množstvo alebo rozsah:

Celkovo sa zrekonštruuje 168,10m² chodníkov a vybuduje sa 1841,40m² chodníkov. Vybudujú sa nové komunikácie o ploche 5 276,50m² a zrekonštruujú sa plochy komunikácií o výmere 3 260,70m².

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
04.03.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Sačurov
Adres
Osloboditeľov 385
Sačurov
09413, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Dokumenty