Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:18

Karta zamówienia #MSÚTN-UP-VO/2022/1481/3492/FoL
“ Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“

Informacje

ID zamówienia
17632
Nazwa zamówienia
“ Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.“
Numer zamówienia
MSÚTN-UP-VO/2022/1481/3492/FoL
Numer ogłoszenia BZP
059/2022, spis č. 15314-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
240 308,95 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.
Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j.+24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.
Zákazka sa delí na dve časti:
1. časť zákazky: ,,Výťah” Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” – stavebné práce
1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta
SO 02 Prekládka NN
SO 02a prekládka NN

2. časť: ,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.” - výťah
2. časť zákazky tvorí objekt:
PS 01 Výťah

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.03.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Dokumenty

,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – stavebné práce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
182 658,95 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45314310-7 - Układanie kabli
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

,,Výťah”Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o.” – výťah

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
57 650,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42416100-6 - Windy
Uzupełniające CPV
45313100-5 - Instalowanie wind
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy