Status: Zakończona

Czas serwera: 02.03.2024 18:38

Karta zamówienia #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 18

Informacje

ID zamówienia
18156
Nazwa zamówienia
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2021/2022 – výzva č. 18
Numer zamówienia
07731/2018/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
170 000,00 EUR
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v celkovom množstve 2 000 ton, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správa ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných v prílohách č. 1 až 4 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu samotnej povahy zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (DNS), keď práve jednotlivé výzvy v zriadenom DNS chápe verejný obstarávateľ ako delenie predmetu zákazky na časti.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje jednotlivé výzvy v rámci DNS priebežne, podľa aktuálnej potreby.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazky zadávané vyhlásením jednotlivých výziev na časti.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.03.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty