Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:17

Karta zamówienia #379/2022
„Modernizácia zberného dvoru v Ilave “

Informacje

ID zamówienia
19301
Nazwa zamówienia
„Modernizácia zberného dvoru v Ilave “
Numer zamówienia
379/2022
Numer ogłoszenia BZP
17819-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
288 022,96 EUR
Główny CPV
45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
Uzupełniające CPV
45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

2.1. Predmetom zákazky s názvom „Modernizácia zberného dvoru v Ilave“ je stavba, ktorej účelom je zefektívnenie nakladanie s odpadom v meste Ilava, tak aby nakladanie z odpadmi bolo čo najviac ekologické. Aby sa to dosiahlo, je potrebné vytvorenie nových skladovacích a manipulačných priestorov- stavebné úpravy v rámci spevnených plôch. Doterajšie riešenie väčšiny skladovacích priestorov bolo iba provizórne, poprípade žiadne a materiál sa ukladal iba voľne na terén a do kontajnerov položených voľne na terén. Cieľom bolo navrhnúť skladovacie priestory- prístrešky, vytvorenie stavebných úprav na existujúcej garáži a stavebné úpravy na jestvujúcich spevnených plochách a oplotení. Stavba sa bude realizovať na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ArchArt,s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.04.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Ilava
Adres
Mierové námestie 16/31
Ilava
019 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty