Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:27

Karta zamówienia #18-542994-001
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022-II

Informacje

ID zamówienia
1931
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš , LS Pohorelá roky 2019 – 2022-II
Numer zamówienia
18-542994-001
Numer ogłoszenia BZP
237-2018-SK
Numer ogłoszenia EU
2018/S231-528079
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
751 600,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke činnosti v
ťažbovom procese v rámci OZ Beňuš viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných
celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti samostatné procesy nadlimitných zákaziek.(§ 28 ods. 2 zákona)
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosťplniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení arealizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkovmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.01.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Beňuš
Adres
Beňuš 455
Beňuš
976 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miroslav Tokár
miroslav.tokar@lesy.sk
+421 905354392

Dokumenty