Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 07:34

Karta zamówienia #ZsNH/2022/RS
„Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“

Informacje

ID zamówienia
20537
Nazwa zamówienia
„Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“
Numer zamówienia
ZsNH/2022/RS
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
82 930,43 EUR
Główny CPV
45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
Uzupełniające CPV
45321000-3 - Izolacja cieplna
45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien
45261410-1 - Izolowanie dachu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je „Renovácia strechy Open Talent Centre – stavebné práce“, spočívajúca v realizácii stavebných prác – „Rekonštrukcia budovy Základnej školy súp. č. 2533, elokované pracovisko“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivanou Megovou, Jesenského 2372/172, Snina a statického posúdenia vypracovaného Ing. Františkom Frimmerom, autorizovaným stavebným inžinierom, Vihorlatská 1421/9 Snina.
Predmetná zákazka pozostáva z výmeny jestvujúcej lepenkovej vlnitej strešnej krytiny Onduline, vrátane odkvapového systému a následnej montáže plechovej ľahkej strešnej krytiny vrátane odkvapového systému. Zároveň sa zrealizuje zateplenie podlahy povalového priestoru, vrátane montáže pochôdznej lávky, montáže sneholapov a strešného výlezu
na strechu, a ďalšie navrhované práce s tým spojené.

Podrobný opis zákazky vrátane špecifikácie a podmienok realizácie diela je uvedený v suťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v časti B.1 Obchodné podmienky Súťažných podkaldov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto výzvy.
Podrobné obchodné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
04.05.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Snina
Adres
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslav Kolesár
miroslavkolesar322@gmail.com
+421 905559929
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Dokumenty