Status: Zakończona

Czas serwera: 16.06.2019 02:57

Karta zamówienia #08565/2018/ODDVO-2
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu

Informacje

ID zamówienia
2297
Nazwa zamówienia
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu
Numer zamówienia
08565/2018/ODDVO-2
Numer ogłoszenia BZP
466 - WYS zo dňa 11.01.2019
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
163 000,00 EUR
Główny CPV
66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Uzupełniające CPV
34100000-8 - Pojazdy silnikowe
50111000-6 - Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na strane dodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.01.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty