Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:21

Karta zamówienia #06/2022_ML
Zostava- 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou

Informacje

ID zamówienia
24643
Nazwa zamówienia
Zostava- 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou
Numer zamówienia
06/2022_ML
Numer ogłoszenia BZP
28600 - MST Vestník č. 130/2022 - 06.06.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 107-297021
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
225 408,67 EUR
Główny CPV
42960000-3 - System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Z dôvodu prevádzkových dôvodov a typu zákazky, jej využitia, nie je vhodné rozdelenie na časti.
Predmetom zákazky je komplexná dodávka tovaru podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kedy má verejný obstarávateľ za to, že nerozdelením predmetu zákazky na časti neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacero spôsobov, akým je možná účasť v danom verejnom obstarávaní aj tých hospodárskych subjektov, ktoré by z rôznych dôvodov neboli schopné plniť predmet zákazky v postavení generálneho dodávateľa, pričom požiadavka na generálneho dodávateľa, požiadavka na plnenie predmetu zákazky ako celku s cieľom dosiahnuť cieľ verejného obstarávania a plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti, nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pred zadaním zákazky uvažoval nad všetkými okolnosťami, výhodami a nevýhodami rozdelenia/nerozdelenia zákazky, kde podstatnými skutočnosťami pre konečné riešenie boli predovšetkým nasledovné skutočnosti:
- z hľadiska funkčného, prevádzkového a zároveň aj ekonomického je nevyhnutné, aby predmet zákazky tvoril jednotný, kompatibilný systém, tvoriaci jeden celok a to z dôvodu nevyhnutnej kompatibility celého predmetu zákazky, ktorý nie je možné dosiahnuť inak, ako obstaraním bez rozdelenia na časti. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v rámci procesu zadávania zákazky pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky všetci oslovení uchádzači vedeli naceniť uvedený predmet zákazky ako súbor tvoriaci jeden celok.
Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení v nadväznosti na obmedzenie možnosti uplatnenia zodpovednostných vzťahov za vady čiastkových plnení a iné, ale predovšetkým z hľadiska funkčného a prevádzkového by hrozilo riziko nekompatibility jednotlivých, čiastkovo zakúpených komponentov, čo by ohrozilo samotné fungovanie a prevádzkovanie celého zariadenia ako funkčného celku. .
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je dodanie zostavy- 3D tlačiarne so sintrovacou pecou a umývacou stanicou. Bližší popis uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Zábezpeka sa požaduje vo výške 7 000,00 EUR.

Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predávajúci/úspešný uchádzač je povinný zložiť depozit vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH, na bežný bankový účet kupujúceho uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.07.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.07.2022 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Adres
Duchnovičova 506
Medzilaborce
06801, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21071

Dokumenty