Status: Zakończona

Czas serwera: 05.10.2022 05:15

Karta zamówienia #9/2022
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne

Informacje

ID zamówienia
24774
Nazwa zamówienia
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne
Numer zamówienia
9/2022
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa najmu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytových priestorov- miestnosť č. 1.01 o výmere 19,14 m2, časť miestnosti č. 1.13 o výmere 11,21 m2, miestnosť č. 1.53 o výmere 50,35 m2, miestnosť č. 1.54 o výmere 22,15 m2 a miestnosť č. 2.07 o výmere 21,50 m2, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, vo výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie: Komárno, obec: Komárno, okres Komárno.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.07.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Verejné prístavy, a. s.
Adres
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty