Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 15:35

Karta DSZ #NL DNS 15/2022
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry

Informacje

ID zamówienia
26453
Nazwa zamówienia
Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Numer zamówienia
NL DNS 15/2022
Numer ogłoszenia BZP
43859 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 199-567168
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 000 000,00 EUR
Główny CPV
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Uzupełniające CPV
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71311300-4 - Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych
71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71335000-5 - Badania inżynieryjne
71356200-0 - Usługi pomocy technicznej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie technickej infraštruktúry DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou:
- koľajových tratí
- trakčných vedení električiek a trolejbusov
- vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácií a elektriny
- rekonštrukciou kotolní a rozvodov vykurovania a vzduchotechniky
- slaboprúdových rozvodov
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.11.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
28.11.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484

Dokumenty

Oferty