Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 10:28

Karta zamówienia #1/2022_VOS
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA

Informacje

ID zamówienia
28969
Nazwa zamówienia
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA
Numer zamówienia
1/2022_VOS
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 5017, na parcele č. 8772,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 8772, výmera 353 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ferienčíkovej ul. č. 20, okres Bratislava, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na LV č. 3686 u katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.08.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka

Dokumenty