Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 03:24

Karta zamówienia #3/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ

Informacje

ID zamówienia
28972
Nazwa zamówienia
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ
Numer zamówienia
3/2022/OVS
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – HUMENNÉ“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorých je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- Budova - Poisťovne - súpisné číslo 34, na parcele č. 2630,
- Garáž – súpisné číslo 2963, na parcele č. 2633/4,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2630, výmera 782 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/2, výmera 1219 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 2633/4, výmera 37 m2
pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Mierovej ul. č. 13, okres Humenné, obec Humenné, katastrálne územie Humenné, zapísané na LV č. 5615 u katastrálneho odboru Okresného úradu Humenné.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.08.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty