Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2023 09:07

Karta zamówienia #4/2022/OVS
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA

Informacje

ID zamówienia
28973
Nazwa zamówienia
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA
Numer zamówienia
4/2022/OVS
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – TRNAVA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova poisťovne - súpisné číslo 3783, na parcele č. 1175/1,
- garáž – súpisné číslo 5044, na parcele č. 1175/2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/1, výmera 248 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/2, výmera 18 m2,
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 1175/3, výmera 214 m2.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ul. č. 6, okres Trnava, obec Trnava, katastrálne územie Trnava, zapísané na LV č. 2260 u katastrálneho odboru Okresného úradu Trnava.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov
26.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.08.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty