Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 18:42

Karta DSZ #MF/014640/2022-272
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Informacje

ID zamówienia
29741
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
Numer zamówienia
MF/014640/2022-272
Numer ogłoszenia BZP
37788-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 157-449387
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS je dodávka elektrickej energie do odberných miest Ministerstva financií SR a DataCentra po dobu trvania DNS, vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcim technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku PDS na obdobie 48 mesiacov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Jedná sa o príležitostné spoločné obstarávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe Dohody o príležitostnom spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní č. 2022/162 zo dňa 04.08.2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom.
Verejný obstarávateľ z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 13 148 MWh spolu za MF SR a DataCentrum (z toho MF SR 4 048 MWh a DataCentrum 9 100 MWh). Zákazky sa budú zadávať priebežne podľa potreby samostatne pre Ministerstvo financií SR a samostatne pre Datacentrum.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.09.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Dokumenty

Oferty