Status: Trwająca

Czas serwera: 20.01.2022 09:40

Karta zamówienia #R1-9/035/2019
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou

Informacje

ID zamówienia
3192
Nazwa zamówienia
Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou
Numer zamówienia
R1-9/035/2019
Numer ogłoszenia BZP
68/2019 6521-WYT
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
130 000,00 EUR
Główny CPV
33121100-5 - Elektroencefalografy
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou.
Dodávka predmetu zákazky v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, následná inštalácia, oživenie a spustenie do prevádzky, vrátane poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a vrátane poskytovania služieb záručného servisu a opráv a dodávky originálnych náhradných dielcov najmenej po dobu životnosti prístroja (min. 10 rokov).
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodávkou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty