Status: Trwająca

Czas serwera: 04.10.2023 12:04

Karta DSZ #MAR 21/2022
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Informacje

ID zamówienia
33836
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu
Numer zamówienia
MAR 21/2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
170 000,00 EUR
Główny CPV
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek malého rozsahu, pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi. Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o drobné stavebné práce napríklad oprava schodísk, oplotenia, murovaných a betónových prvkov jednotlivých objektov v správe verejného obstarávateľa.

DNS sa zriaďuje na obdobie 18 mesiacov

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.01.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty