Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 06:33

Karta zamówienia #MAR 23/2022
BOZP a PO na 3 roky

Informacje

ID zamówienia
34077
Nazwa zamówienia
BOZP a PO na 3 roky
Numer zamówienia
MAR 23/2022
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
59 106,00 EUR
Główny CPV
71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom
Uzupełniające CPV
71317100-4 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zabezpečenie služieb BOZP a PO na 3 roky.

Poskytovanie komplexných služieb v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti BOZP prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika, ktorému bolo vydané osvedčenie Národným inšpektorátom práce a komplexné služby zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.
Výkon technika požiarnej ochrany. Činnosti vyplývajúce pre činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti PO.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.11.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty