Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:00

Karta zamówienia #1/2022
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"

Informacje

ID zamówienia
34628
Nazwa zamówienia
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"
Numer zamówienia
1/2022
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku „Autobus Iveco Crossway Low Entry“ za podmienok určených v Kúpnej zmluve podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok.

Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj hnuteľného majetku je vo výške 27.813,10 eur. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky návrhy. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Dokumenty