Status: Zakończona

Czas serwera: 02.02.2023 11:32

Karta zamówienia #ZG.270.32.2022.MA
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023

Informacje

ID zamówienia
35578
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023
Numer zamówienia
ZG.270.32.2022.MA
Numer ogłoszenia EU
2022/S 234-675406
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
18 335 519,67 PLN
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77600000-6 - Usługi myśliwskie
77100000-1 - Usługi rolnicze
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Cena

z VAT

Komentarz

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna oraz prac związanych z obsługą Ośrodka Hodowli Zwierzyny, gospodarką łąkowo-rolną i utrzymaniem obiektów leśnych – do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2023.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna oraz prac związanych z obsługą Ośrodka Hodowli Zwierzyny, gospodarką łąkowo-rolną i utrzymaniem obiektów leśnych wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – Planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. – Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.3.1. – Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;
Załącznik nr 2.3.2. – Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;
Załącznik nr 2.3.3. – Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 2.3.4. – Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;
Załącznik nr 2.3.5. – Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 2.3.6. – Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);
Załącznik nr 2.3.7. – Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie awansowego przygotowania gleby;
Załącznik nr 2.4.1. – Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Załącznik nr 2.4.2. – Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki.
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi;
Załącznik nr 3.2. – Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przyjęty decyzją nr 62 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regionalnego „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w nadleśnictwach RDLP w Katowicach.
Określony Załączniku nr 3.1. do SWZ i w Załączniku nr 3.2. do SWZ szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) stanowi podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli czynność opisana w ww. załącznikach nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr 3.1. do SWZ i Załącznika nr 3.2. do SWZ nie stosuje się.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”):
Pakiet I – leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kalina, Boronów, Cieszowa.
Pakiet II – leśnictwa: Kamienica, Lipowiec;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kamienica, Lipowiec.
Pakiet III – leśnictwa: Koszęcin, Piłka, Brusiek, OHZ, gospodarka łąkowo-rolna, obsługa PAD;
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Koszęcin, Piłka, Brusiek, obsługa OHZ, gospodarka łąkowo-rolna oraz obsługa PAD.
Pakiet IV – leśnictwa: Strzebiń, Piasek, Kalety;
prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna oraz ochrony przyrody w leśnictwach: Strzebiń, Piasek, Kalety.
Pakiet V – leśnictwa: Dyrdy, Zielona;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Dyrdy, Zielona.
Pakiet VI – pakiet specjalistyczny: wszystkie leśnictwa Nadleśnictwa Koszęcin;
prace z zakresu awansowego przygotowania gleby na poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości pozrębowych, oprysku powierzchni przeciwko chwastom, ochrony przeciwpożarowej we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Koszęcin.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu.
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin.
9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach wchodzących w skład Załącznika nr 2 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
10) Postanowienia pkt 7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ).
11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
12) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Terminy

Termin składania ofert
16.12.2022 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.12.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adres
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Dokumenty

Pakiet I – leśnictwa: Kalina, Boronów, Cieszowa

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 630 003,34 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet II – leśnictwa: Kamienica, Lipowiec

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 447 455,46 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet III – leśnictwa: Koszęcin, Piłka, Brusiek, OHZ, gospodarka łąkowo-rolna, obsługa PAD

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 743 789,31 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet IV – leśnictwa: Strzebiń, Piasek, Kalety

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 489 108,99 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet V – leśnictwa: Dyrdy, Zielona

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 373 908,55 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet VI – pakiet specjalistyczny: wszystkie leśnictwa Nadleśnictwa Koszęcin

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 651 254,02 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy