Status: Trwająca

Czas serwera: 24.02.2024 23:04

Karta DSZ #229/2023/520
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026

Informacje

ID zamówienia
35599
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026
Numer zamówienia
229/2023/520
Numer ogłoszenia BZP
1783 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 013-034698
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
4 048 152,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci
vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-
2026.
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") sú lesnícke služby v
pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor
prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných
(krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o
ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.
Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v
súťažných podkladoch.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci
zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.02.2023 10:00:00
Po zriadení DNS termín na predkladanie žiadosťí o účasť je od 23.2.2023 do 23.2.2027
24.02.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Oferty