Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2023 05:36

Karta zamówienia #ZNH-SL-34
Rekonštrukcia závlahového systému ŠS Hladomer – vypracovanie PD

Informacje

ID zamówienia
36218
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia závlahového systému ŠS Hladomer – vypracovanie PD
Numer zamówienia
ZNH-SL-34
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie:
Závlahová nádrž Hladomer 2 - horná nádrž – odstránenie dnových sedimentov
Jednostupňová projektová dokumentácia

stavebný objekt 01
Odstránenie sedimentov z vodnej nádrže, určenie skládky pre ich ďalšie využitie, zabezpečenie laboratórneho rozboru sedimentov.
Dokumentácia bude slúžiť na získanie povolenia.

Závlahová nádrž Hladomer 2 - horná nádrž - rekonštrukcia objektov
Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, obstaranie zhotoviteľa a realizáciu stavby

stavebný objekt 01
Rekonštrukcia výpustného mnícha
Rekonštrukcia bude pozostávať z úplného odstránenia existujúceho mnícha a vybudovania nového mnícha, ktorý zabezpečí funkciu regulácie hladiny v nádrži a funkciu dnovej výpuste nádrže. Súčasťou rekonštrukcie mnícha je aj nové výtokové potrubie z mnícha po vývar bezpečnostného priepadu prechádzajúce cez teleso hrádze pod bezpečnostným priepadom a sklzom.

stavebný objekt 02
Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu
Časom, poveternostnými vplyvmi ako ak vekom sú súčasná priepadová hrana a sklz bezpečnostného priepadu veľmi poškodené.
Rekonštrukcia bude pozostávať z novej konštrukcie priepadovej hrany, utesnenia telesa hrádze pod sklzom a opravy poškodených betónových blokov návodného opevnenia telesa hrádze.
Nové vodohospodárske riešenie nádrže
technická pomoc /ako príloha B.1 Súhrnnej technickej správy/
Na základe nových hydrologických údajov v profile VS Hladomer 2 – horná nádrž, ktorá sa nachádza na vodnom toku Stránka prepočítať kapacitu bezpečnostného priepadu, vypracovať nové vodohospodárske riešenie nádrže, prepočítať sploštenie návrhovej povodňovej vlny a podľa výsledkov vodohospodárskeho riešenia upraviť výšku priepadovej hrany bezpečnostného priepadu.
Je predpoklad, že bude možné zvýšiť kótu priepadovej hrany a tak dosiahnuť väčší akumulačný objem nádrže.
Požadované podklady k vodohospodárskemu riešeniu nádrže:
Hydrologické údaje, tok Stránka, profil VS Hladomer 2 – horná nádrž.
Prietoky N ročné a M denné, dlhodobý priemerný prietok Qa (zabezpečiť objednávkou na SHMU).
Hydrogram povodňovej vlny Q100 (SHMU).

stavebný objekt 03
Rekonštrukcia budovy čerpacej stanice
Rekonštrukcia stropov, podláh, vonkajších aj vnútorných omietok a elektroinštalácie, izolácia voči vlhkosti, výmena okien, dverí
Dokumentácia bude slúžiť na získanie stavebného povolenia, obstaranie zhotoviteľa a realizáciu stavby

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.01.2023 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty