Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:31

Karta zamówienia #MAR 7/2023
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023

Informacje

ID zamówienia
36888
Nazwa zamówienia
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023
Numer zamówienia
MAR 7/2023
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 000,00 EUR
Główny CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

1.Predmetom zákazky je hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním - porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, a to počas trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa a počas trvania poistenia, ak táto zodpovednosť zamestnanca vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovnoprávneho vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

2.Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v dobe trvania poistenia.

3. Verejný obstarávateľ stanovuje maximálny možný ročný objem plnenia na 100 000,00 EUR bez DPH, kritériom hodnotenia je cena ročného poistného ( verejný obstarávateľ stanovil ako maximálnu čiastku ročného poistenia čiastku 10 000,00 EUR bez DPH.

Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1 - Opis predmetu a podmienky plnenia a v prílohe č. 1.1

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.02.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty