Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2023 21:05

Karta zamówienia #1/2023_MG
Predaj osobných automobilov 1/2023

Informacje

ID zamówienia
37340
Nazwa zamówienia
Predaj osobných automobilov 1/2023
Numer zamówienia
1/2023_MG
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj osobných automobilov 1/2023“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj 52 ks osobných motorových vozidiel, ktorých je výlučným vlastníkom, a ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podmienok.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) bude uzatvorenie Kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva k jednotlivým typom vozidiel - 52 ks osobných motorových vozidiel podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok a je identický pre každé predávané vozidlo. Navrhovateľ v OVS môže prejaviť záujem o ktorékoľvek vozidlo z predávaných vozidiel uvedených v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.

Všeobecná hodnota predmetu OVS stanovená znaleckým posudkom je 135 475,- EUR.


Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov
10.02.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.02.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka

Dokumenty