Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 10:12

Karta zamówienia #KO-DNS-224-22
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP.

Szczegóły wiadomości #368015

Data i czas doręczenia
03.03.2023 09:59:00
Od
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
DNS: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP - oprava Prílohy č. 4

Oznamujeme Vám, že do systému JOSEPHINE bola ku zákazke "Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP"  (ďalej len "DNS") vložená upravená Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie pre účely splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti - úprava 03.03.2023, ktorá nahradila pôvodnú Prílohu č. 4. V predmetnom čestnom vyhlásení boli upravené názvy odborne spôsobilých osôb. Predmetná zmena sa netýka už predložených žiadostí o zaradenie do DNS do termínu 03.03. 2023, tie budú hodnotené na základe pôvodného textu Prílohy č. 4 a nie je potrebné ich opätovne predkladať.   V prípade predkladania nových žiadostí po 03.03.2023 je potrebné predložiť Prílohu č. 4 v upravenom znení.