Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 03:42

Karta zamówienia #KO-DNS-224-22
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP.

Informacje

ID zamówienia
38315
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP.
Numer zamówienia
KO-DNS-224-22
Rodzaj procedury
Kvalifikačný systém
Tryb zamówienia publicznego
Kvalifikačný systém
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Účelom zriadenia dynamického nákupného systému „Realizácia stavebných prác a ďalších činností pre potreby spoločnosti SPP (ďalej len „dynamický nákupný systém“ alebo aj „DNS“), je uzavretie Rámcových zmlúv s dodávateľmi spôsobilými zabezpečovať zákazky na stavebné práce podľa jednotlivých kategórií DNS a vytvorenie zoznamu týchto dodávateľov, ktorí budú v prípade obstarávania vyzvaní na predloženie ponuky. Pôjde najmä o zákazky na stavebné práce pri budovaní nových stavieb, rekonštrukcií stavebných objektov alebo na vykonávanie drobných stavebných úprav. DNS sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru stavebných prác.

Komentarz

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení Dynamického nákupného systému: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.
DNS je vyhlásený v súlade s internými predpismi spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , bližšie informácie o DNS sú uvedené v Oznámení o vyhlásení DNS. Vyhlásený DNS nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a z toho dôvodu tento vyhlásený DNS nezakladá zúčastneným subjektom práva o povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní. Rámcová zmluva, ktorá bude uzatvorená s úspešnými žiadateľmi o zaradenie do DNS nie je rámcovou zmluvou uzatváranou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí - kedykoľvek počas platnosti DNS
21.02.2027 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Kozakovičová
jana.kozakovicova@spp.sk
+421 905472331

Dokumenty

Kategória č. 1: Realizácia celej stavby (novostavby a rekonštrukcie stavebných objektov) charakteru „Všeobecné stavby“ (pozemné stavby charakteru nebytové budovy, najmä budovy pre administratívu, správu a na riadenie vrátane súvisiacich objektov).

Główny CPV
-

Kategória č. 2: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Zdravotechnické zariadenia a inštalácie“.

Główny CPV
-

Kategória č. 3: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Vykurovacie, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia“.

Główny CPV
-

Kategória č. 4: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Elektrotechnické zariadenia“.

Główny CPV
-

Kategória č. 5: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Tepelné a plynové zariadenia“.

Główny CPV
-