Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:47

Karta zamówienia #02/2023_PP_EL
"Vybavenie SOŠE Poprad - Výukové systémy pre elektrotechniku“

Informacje

ID zamówienia
38434
Nazwa zamówienia
"Vybavenie SOŠE Poprad - Výukové systémy pre elektrotechniku“
Numer zamówienia
02/2023_PP_EL
Numer ogłoszenia BZP
41/2023 zo dňa 9462 - MST Vestník8226 - MST Vestník č. 41/2023 - 23.02.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 038-111786
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
513 480,00 EUR
Główny CPV
31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Z dôvodu prevádzkových dôvodov a typu zákazky, jej využitia, nie je vhodné rozdelenie na časti.
Predmetom zákazky je komplexná dodávka tovaru podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kedy má verejný obstarávateľ za to, že nerozdelením predmetu zákazky na časti neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacero spôsobov, akým je možná účasť v danom verejnom obstarávaní aj tých hospodárskych subjektov, ktoré by z rôznych dôvodov neboli schopné plniť predmet zákazky v postavení generálneho dodávateľa, pričom požiadavka na generálneho dodávateľa, požiadavka na plnenie predmetu zákazky ako celku s cieľom dosiahnuť cieľ verejného obstarávania a plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti, nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pred zadaním zákazky uvažoval nad všetkými okolnosťami, výhodami a nevýhodami rozdelenia/nerozdelenia zákazky, kde podstatnými skutočnosťami pre konečné riešenie boli predovšetkým nasledovné skutočnosti:
- z hľadiska funkčného, prevádzkového a zároveň aj ekonomického je nevyhnutné, aby predmet zákazky tvoril jednotný, kompatibilný systém, tvoriaci jeden celok a to z dôvodu nevyhnutnej kompatibility celého predmetu zákazky, ktorý nie je možné dosiahnuť inak, ako obstaraním bez rozdelenia na časti. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v rámci procesu zadávania zákazky pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky oslovení uchádzači vedeli naceniť uvedený predmet zákazky ako súbor tvoriaci jeden celok.
Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení v nadväznosti na obmedzenie možnosti uplatnenia zodpovednostných vzťahov za vady čiastkových plnení a iné, ale predovšetkým z hľadiska funkčného a prevádzkového by hrozilo riziko nekompatibility jednotlivých, čiastkovo zakúpených komponentov, čo by ohrozilo samotné fungovanie a prevádzkovanie celého zariadenia ako funkčného celku.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie výukového systému pre elektroniku pre potreby strednej odbornej školy elektrotechnickej. Bližšie informácie sú uvedené súťažných podkladoch, Príloha č. 3 Špecifikácia predmetu obstarávania/Minimálna technická špecifikácia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.03.2023 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
28.03.2023 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredná odborná škola elektrotechnická
Adres
Hlavná 1400/1
Poprad
05951, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1743

Dokumenty