Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2023 23:53

Karta DSZ #S04808-2018-OZZ
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

Informacje

ID zamówienia
386
Nazwa zamówienia
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu
Numer zamówienia
S04808-2018-OZZ
Numer ogłoszenia BZP
03841-MUT
Numer ogłoszenia EU
2018/S 053-116998
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
23 116 396,58 EUR
Główny CPV
33113000-5 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 24.01.2017 do 18.08.2017 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (Zaradenie do DNS)
30.04.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/636

Dokumenty

Oferty