Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:10

Karta zamówienia #IB.271.3.2023
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice". Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa NR Edycja 2/2021/3868/PolskiLad

Informacje

ID zamówienia
39114
Nazwa zamówienia
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice". Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa NR Edycja 2/2021/3868/PolskiLad
Numer zamówienia
IB.271.3.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00132944
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Uzupełniające CPV
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
04.04.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.04.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Kuźnia Raciborska
Adres
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link do profilu zamawiającego
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty