Status: Zakończona

Czas serwera: 09.12.2023 19:25

Karta zamówienia #SA.270.6.2023
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Informacje

ID zamówienia
39354
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek
Numer zamówienia
SA.270.6.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00141460
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 373 949,00 PLN
Główny CPV
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Uzupełniające CPV
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5 - Roboty odwadniające
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych Nadleśnictwa Koszęcin: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek” w Nadleśnictwie Koszęcin, zgodnie z projektem wykonawczym, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
Zamierzenie budowlane polega na:
- usunięciu pni i pozostałości po wycince drzew kolidujących z inwestycją, usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na trasie drogi;
- remoncie istniejących przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z remontem wlotów/wylotów;
- odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych
- wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi (wykonanie nasypów pod drogą zgodnie z niweletą);
- wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;
- wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej;
- wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej z zamiałowaniem;
- oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu;
- rozplantowaniu humusu oraz pozostałości po robotach ziemnych poza krawędziami rowów;
- wykonaniu poboczy;
- porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.

Terminy

Termin składania ofert
03.04.2023 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.04.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adres
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Dokumenty