Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 16:37

Karta zamówienia #RB19SNC07
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica

Informacje

ID zamówienia
3974
Nazwa zamówienia
Cyklistická cesta Senec - úsek Hečkova ulica
Numer zamówienia
RB19SNC07
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
154 996,52 EUR
Główny CPV
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“. Nová cyklistická cesta začína napojením na existujúci chodník vedený pozdĺž južnej strany Boldockej cesty.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2019 18:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty