Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2020 19:06

Karta zamówienia #25785-MUP, 257/2015
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Informacje

ID zamówienia
3975
Nazwa zamówienia
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia
Numer zamówienia
25785-MUP, 257/2015
Numer ogłoszenia BZP
25785-MUP, 257/2015
Numer ogłoszenia EU
2015/S249-453399
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Užšia súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 024 964,50 EUR
Główny CPV
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Uzupełniające CPV
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota predkladania ponúk
02.08.2016 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2016 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty