Status: Zakończona

Czas serwera: 06.07.2020 18:19

Karta zamówienia #MUHO 7040/2019 OP
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ

Informacje

ID zamówienia
3982
Nazwa zamówienia
KINO SVĚT - DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO PROMÍTÁNÍ
Numer zamówienia
MUHO 7040/2019 OP
Numer ogłoszenia BZP
Z2019-019524
Numer ogłoszenia EU
2019/S 111-271434
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 000 000,00 Kč
Główny CPV
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Uzupełniające CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
32342000-2 - Urządzenia głośnikowe
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31221000-1 - Przełączniki elektryczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky bude kompletní dodávka a montáž technického vybavení pro promítání a jiná veřejná vystoupení (dále jen „technické vybavení“) v prostorech Domu kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín (dále jen „DK), následná demontáž z DK a montáž v prostorech velkého sálu a malého sálu Kina Svět, Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací technologie promítání zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655.
- Výkazem výměr (Soupisem dodávek a služeb), resp. návrhem kupní smlouvy, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- Dotačním programem Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie – Výzvou č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutím o podpoře kinematografie č. j. SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018

Při realizaci předmětu veřejné zakázky bude na v místě plnění veřejné zakázky realizována zakázka, jejímž předmětem bude zhotovení stavby a související práce, která bude předcházet a navazovat na práce dodavatele prováděné dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na zhotovení stavby, realizovanou zhotovitelem stavby, který vzejde ze zadávacího řízení na zhotovení stavby.

Zhotovení stavby tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude zhotovení stavby řešit samostatným zadávacím řízením.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
25.07.2019 12:00:00
Ważność ofert
23.11.2019

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Hodonín
Adres
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316338
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty