Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2020 20:05

Karta zamówienia #19642-WYP, 192/2015
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV

Informacje

ID zamówienia
3987
Nazwa zamówienia
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV
Numer zamówienia
19642-WYP, 192/2015
Numer ogłoszenia BZP
19642-WYP, 192/2015
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 413 161,77 EUR
Główny CPV
45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je modernizácia ČOV v obci Lehota pod Vtáčnikom. Stavebno-technické riešenie je dané
charakterom a funkciou objektov. Stavebné konštrukcie na rozhodujúcich objektoch sú navrhované z vodostavebného
železobetónu. Areál po zatrávnení bude vhodne dotvorený drobnou zeleňou. Oplotenie ostáva jestvujúce. Realizáciou
zákazky bude zabezpečená zvýšená ochrana životného prostredia.Zákazky rieši rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV
Lehota pod Vtáčnikom za účelom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných do
recipientu Lehotský potok v zmysle nariadenia vlády - NV SR č.269/2010 a na základe rozhodnutia OÚŽP Prievidza zo
dňa 13.8.2013. Odpadové vody sú na ČOV privádzané jestvujúcou jednotnou kanalizáciou. Na prítoku sa vybuduje nový
lapač štrku a hrubé ručné hrablice. Odpadvé vody sú následne kanálmi vedené v max. množstve 67 l/s na jemné
hrablice so šírkou medzery 6mm. Zachytené zhrabky sú po zlisovaní dopravované do kontajneru. Odpadová voda je
vedená na zrekonštruované lapače piesku. Zachytený piesok je čerpaný do separátoru, z ktorého po premytí je vedený
do samostatného kontajnera. Odpadová voda je po mechanickom predčistení vedená na biologické čistenie v množstve
13,5 l/s. Vyššie prietoky budú v odľahčovacom objekte po mechanickom predčistení odľahčované do recipientu.
Biologické čistenie prebieha v jestvujúcich združených objektoch, ktoré budú prebudované na denitrifikačnú a
nitrifikačnú časť. Prevzdušnenie nitrifikačnej aj denitrifikačnej časti bude zabezpečené jemnobublinovým
prevzdušňovacím systémom. Vzduch pre tento systém je zabezpečený z novej dúcharne, pričom množstvo je regulované
na základe požadovaného kyslíkového vnosu pre aktuálny prítok odpadových vôd. Aktivačná zmes z nádrží je vedená do
pozdlžnej dosadzovacej nádrže, kde dochádza k odsadeniu kalu od vyčistenej odpadovej vody. Kal z nádrže je vedený
spätne do biologického procesu ako vratný kal. Vyčistená odpadová voda je vedená do jestvujúceho merného žľabu a
následne do recipientu. Prebytočný kal je z vratného kalu odčerpávaný do jestvujúcej uskladňovacej nádrže. Odvodnenie
kalu z uskladňovacej nádrže bude riešené pásovým lisom a vypúšťaním na kalové polia. Podrobný opis predmetu
zákazky je v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2015 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.11.2015 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty