Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 02:00

Karta DSZ #01/NLZ/2023 - DNS
Nákup kancelárskych potrieb

Informacje

ID zamówienia
40000
Nazwa zamówienia
Nákup kancelárskych potrieb
Numer zamówienia
01/NLZ/2023 - DNS
Numer ogłoszenia BZP
2023/S 070-206134
Numer ogłoszenia EU
072/2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
413 972,00 EUR
Główny CPV
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Uzupełniające CPV
30197640-4 - Papier samokopiujący lub inny papier powielający
31521100-5 - Lampy na biurko
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „Nákup kancelárskych potrieb“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
30190000-7 (Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby)
30197640-4 (Samokopírovací a iný kopírovací papier)
31521100-5 (Stolové lampy)

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú kancelárske potreby a zariadenia, kancelársky papier či stolové lampy, slúžiace na zabezpečenie chodu verejného obstarávateľa s jeho organizačnými zložkami.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych čiastkových výzvach v rámci DNS.
Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako, objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.
V prípade, že si to bude zadávanie konkrétnej zákazky vyžadovať, súčasťou výzvy na predkladanie ponúk budú aj požiadavky na preukázanie čestných vyhlásení, odborných certifikátov, vzoriek tovarov, či na preukázanie iných nevyhnutných dokladov potrebných na to, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že predmet zákazky bude realizovaný a dodávaný na profesionálnej úrovni v súlade s platnými právnymi predpismi.
V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Nákup kancelárskych potrieb“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ Ulič.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená písomne a predložená elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE podľa prílohy č. 1 týchto súťažných dokladov. Spolu so žiadosťou o účasť sa musia predložiť aj nasledovné dokumenty:
a) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 15. týchto podkladov
c) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov

Doklady, ktoré sú obsahom ponuky uchádzačov a ktoré sú predložené v cudzom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a ods. 2 ZVO týmto nie sú dotknuté. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienok účasti.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej výzvy, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva. Zmluva pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS, sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie vykonania predmetu zákazky a nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.05.2023 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
12.05.2023 13:00:00
Lehota na opätovne predkladanie žiadostí
23.05.2027 23:59:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty

Oferty