Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 07:43

Karta DSZ #10631/2023/ODDVO
Výkon činnosti stavebného dozoru investora

Informacje

ID zamówienia
40322
Nazwa zamówienia
Výkon činnosti stavebného dozoru investora
Numer zamówienia
10631/2023/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
37963 - MUS Vestník č. 236/2023 - 30.11.2023
Numer ogłoszenia EU
00725674-2023, 230/2023 zo dňa 29.11.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 144 480,00 EUR
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie jednotlivých zákaziek na poskytnutie služby, konkrétne ide o výkon činností stavebného dozoru investora, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 2 kategórie, konkrétne na:

Kategória č. 1 – Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Pozemné stavby (pozemné stavby)“

Kategória č. 2 - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Inžinierske stavby (dopravné stavby, mosty a tunely)“

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne služby uvedené v kategóriách predmetného DNS vrátane príslušenstva.

Bližšia špecifikácia kategórií v DNS:

Kategória č. 1 – Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Pozemné stavby (pozemné stavby)“

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve a jej prílohách.

Stavebno - technický dozor bude zodpovedný za odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, kontrolu harmonogramu stavby, kontrolu stavebného denníka, kontrolu súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou , kontrolu kvality stavebných prác, organizovanie odovzdania a prevzatia stavby, kontrola odstraňovaných vád a nedorobkov, príprava podkladov na kolaudačné konanie, vyhotovovanie pravidelných správ a ich predloženie objednávateľovi a ďalšie povinnosti v zmysle príloh tejto výzvy.

Trvanie výkonu stavebno – technického dozoru bude od prevzatia staveniska zhotoviteľom do kolaudácie stavby, resp. až do riadneho splnenia všetkých činností a povinností podľa Zmluvy o výkone stavebného dozoru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude bližšie špecifikované v príslušnej výzve a jej prílohách.

Predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) v rámci kategórie č. 1 je 480 000,00 EUR bez DPH

Kategória č. 2 - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Inžinierske stavby (dopravné stavby, mosty a tunely)“

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve a jej prílohách.

Stavebno - technický dozor bude zodpovedný za odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, kontrolu harmonogramu stavby, kontrolu stavebného denníka, kontrolu súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou, kontrolu kvality stavebných prác, organizovanie odovzdania a prevzatia stavby, kontrola odstraňovaných vád a nedorobkov, príprava podkladov na kolaudačné konanie, vyhotovovanie pravidelných správ a ich predloženie objednávateľovi a ďalšie povinnosti v zmysle príloh tejto výzvy.

Trvanie výkonu stavebno – technického dozoru bude od prevzatia staveniska zhotoviteľom do kolaudácie stavby, resp. až do riadneho splnenia všetkých činností a povinností podľa Zmluvy o výkone stavebného dozoru.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude bližšie špecifikované v príslušnej výzve a jej prílohách.

Predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) v rámci kategórie č. 2 je 664 480,00 EUR bez DPH.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Doba/dĺžka trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia na 48 mesiacov, alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty predmetného DNS, a to v prípade všetkých kategórií podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Komentarz

Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 51 744 422,
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Zmluvy uzavreté na základe tohto DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

Presná špecifikácia predmetu jednotlivých zákaziek bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve.

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov v rámci fondov Európskej únie, výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
03.01.2024 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
21.02.2028 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Dokumenty

Kategória č. 1 - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Pozemné stavby (pozemné stavby)“

Status
Trwająca
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

Kategória č. 2 - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Inžinierske stavby (dopravné stavby, mosty a tunely)“

Status
Trwająca
Główny CPV
71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa
Uzupełniające CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

Oferty