Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 18:44

Karta DSZ #VZ10/2023
VZ10/2023 - DNS - Kancelářský papír

Informacje

ID zamówienia
40629
Nazwa zamówienia
VZ10/2023 - DNS - Kancelářský papír
Numer zamówienia
VZ10/2023
Numer ogłoszenia BZP
Z2023-016547
Numer ogłoszenia EU
F2023-016547
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 200 000,00 Kč
Główny CPV
30197630-1 - Papier do drukowania
Uzupełniające CPV
30197644-2 - Papier kserograficzny
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Przedmiot zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kancelářského papíru dle potřeb Českého rozhlasu.

Zadavatel nerozdělil DNS do kategorií ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 ZZVZ, neboť to vzhledem k povaze a předmětu plnění nepovažuje za účelné.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 ZZVZ probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem. Informace k elektronické komunikaci v systému JOSEPHINE jsou uvedeny v Příloze č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci a registraci v systému JOSEPHINE.

V rámci dynamického nákupního systému bude zadavatel vyzývat k podání nabídky dodavatele zařazené do DNS v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky dle § 140 odst. 4 ZZVZ.

Po zavedení DNS bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb, přičemž zadavatel předběžně uvažuje o konání 1 minitendru za půl roku, s tím, že vybraný dodavatel bude vysoutěžený sortiment dodávat zadavateli průběžně (předpoklad dodávek je 1x měsíčně cca 400 ks balení papíru na adresu zadavatele Vinohradská 12, Praha 2 a jednotlivé regiony dle aktuálních potřeb v předpokládaném rozsahu 25 – 50 balení). Uvedené vychází ze skutečnosti, kdy zadavatel nemá dostatečné skladové prostory na odebrání celého sortimentu najednou. Četnost a podoba minitendrů se po zavedení DNS, příp. po prvních minitendrech, může změnit (např. se ukáže, že nastavený model zadavateli či dodavatelům nevyhovuje, apod.).

Zadavatel si vyhrazuje právo, že pro hodnocení dílčí veřejné zakázky může použít elektronickou aukci. V případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky v dílčí veřejné zakázce prostřednictvím elektronické aukce, pak k tomuto hodnocení použije elektronickou aukci systému PROEBIZ a veškeré informace týkající se podmínek elektronické aukce uvede do Výzvy k podání nabídky (podrobnější informace k dílčím veřejným zakázkám včetně technických informací k elektronické komunikaci v elektronických aukcích jsou uvedeny v části B. VI. této Zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“).

V tomto zadávacím řízení nebude uzavřena žádná smlouva. Dodavatelé, kteří podají žádost o účast a splní zadávací podmínky (zejm. podmínky kvalifikace), budou zadavatelem zařazeni do DNS, v rámci kterého budou následně uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy na základě výsledku hodnocení nabídek, tj. i elektronických aukcí. Vzor dílčí smlouvy je uveden v Příloze č. 4 této ZD.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
29.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
29.05.2023 10:05:00
Zavedený DNS
20.06.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Český rozhlas
Adres
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jan Greň
jan.gren@rozhlas.cz
+420 720043785

Dokumenty