Status: Trwająca

Czas serwera: 05.10.2023 03:48

Karta zamówienia #17/2023
prenájom nebytového priestoru- kancelárii č. 419 a č. 420, spolu o výmere 76 m2, nachádzajúcich sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh poze

Wiadomości